Information

FREERSLEV KOTEL
Erik og Inge bor på Kotellet. 4 ud af vores 5 børnene er nu flyttet hjemmefra og er enten studerende eller har fuldtidsarbejde.  Erik er uddannet landmand og varetager den daglige drift af gården. Inge er uddannet indenfor bl. HR og IT og er ansvarlig for besøgstjenesten og deltager også i gårdens drift og varetager alle de administrative opgaver, der er ved at drive et landbrug.
Indtil juli 2017 har vi haft en malkeko-besætning. Men ved årsskiftet 2016/17 besluttede vi at udfase malkekøerne til fordel for kødkvæg. Omkostningerne til foder, lønninger og vedligeholdelse er steget meget over de sidste år uden at mælkepriserne tilnærmelsesvis er fulgt med. Over det sidste halve år er malkekøerne  løbende blevet overflyttet til et andet landbrug, hvor deres mælkeproduktion kan fortsætte. Her på Kotellet har vi 200+ kødkvæg af egne avl og der kommer hele tiden nye til.
Så vi fortsætter i fødevareproduktionen! Blot er fødevarerne, vi kommer til at producer, til grillen – og ikke til morgenmadsprodukter!

KØER og KVIER
Kødkvægene på Freerslev Kotel  af blandingsracen Dansk Blåhvid/Jersey/Angus. Det giver nogle flotte og kødfulde dyr med et rigtig godt temperament. Dyrene går i en moderne løsdriftsstald med sengebåse. Om sommeren går dyrene går  på naturområder og græsser, og om vinteren er de indenfor i dybstrøelsesstalde med masser af plads og god komfort. De yngre dyr går i store fællesbokse også med dybstrøelse, når de ikke er ude på græs i sommerhalvåret.

KALVE
Kalvene går sammen med deres mor de første 6 måneder  enten på græsmarker eller i en varm stald – afhængig af hvornår på året, de er født. Når de er ca. halvt år gammel bliver de sat sammen i større flokke, hvor de uddyber deres sociale kompetencer.

SOMMERGRÆSNING
Om sommeren kommer alle dyrene på græs, hvor de bl. a afgræsser fredede naturarealer i Hillerød Kommune. I alt råder Kotellet over 40 hektare græsenge, hvor køerne går på græs fra april/maj til oktober hvert år.

FODER
På Freerslev Kotel bliver køerne inde i stalden fodret med en speciel ko-blanding (fuldfoder), som består af majsensilage,  korn, mask (fra et lokalt ølbryggeri), wraphø og halm. Der bliver blandet ca. 6 tons foder hver dag i vinterhalvåret. Køerne og kvierne, som er ude på græs i sommerhalvåret får supplerende foder i store høhække og specielle trug med vitaminer og mineraler.  Kalvene får ikke andet end mælk de første fire uger. Herefter suppleres mælkefodringen med kraftfoder og hø. De bliver fodret i såkaldte “kalveskjul” som er en indretning, hvor moderkøerne ikke kan nå kalvekraftfodret. Men kalvene kan smutte ind og spise lidt extra kraftigt foder og så suse ud igen.

AFGRØDER
Kotellets egne marker udgør ca 90 hektare jord. Derudover har vi  yderligere 120 hektarer i forpagtning. Erik laver langt det meste markarbejde selv og får hjælp fra maskinstation, når der skal høstes hø, korn og raps. Kotellet er selvforsynende med foder og benytter selvfølgelig sædskifte i markplanen, så jorden ikke bliver for belastet af de samme afgrøder og udkrudttrykket holdes naturligt nede. Vi dyrker bl. a hvede, rug og byg, som bruges til både foder til vores egne dyr og  sælges til foderstofforretningerne til brødmel og til ølproduktion. Halmen bruges både til køernes foder og til strøelse I staldene. Af græsset laves hø, som også bruges til foder. Og derudover har vi dyrket raps på 55 hektare, som bruges til udvinding af stegeolie til brug i de danske køkkener. Restproduktet fra olieproduktionen hedder rapskager og indeholder gode proteinstoffer. Det bruges derfor til bl.a ko-foder.

I 2017 var afgrøderne fordelt med 27% med raps, 33% med korn og 40% med græs.
I september 2017 startede vi omlægning af ca halvdelen af planteavlen til økologi.

ANDRE DYR
Her er 16 voksne gård katte, der holder gården fri for mus. De holder til ude i skolestuen, hvor de har forskellige kurve og kasser, som de ligger i. De har alle navne og er meget tamme. Når der er skolebesøg kommer de frem for at hilse på.
Rundt omkring på gården er der flere hønsehold med brune Wyannadotter og sort/hvide høns af blandet race plus der er en enkelt Isa Brown høne (den er snart 7 år gammel og hedder “pensionisten”). Hanerne sørger for rettidig vækning om morgenen og hønerne holder husholdningen og vennekredsen forsynet med æg.
I den udendørs skolestue er der 2 dværgkaniner, Bella og Cherie og ofte bor her også en høne med kyllinger.

FORMIDLING
Foruden modtagelse af over 7.000 gæster hele året rundt deltager vi ofte i forskellige arrangementer, hvor det handler om enten at formidle viden om dansk landbrug eller for at gøre fremstød for dansk landbrug. Vi har stået med en fin malkeko på strøget i København og har kærnet smør for publikum ved produktionsskole på Nørrebro. Vi deltager ofte i ÅBENT LANDBRUG (3. søndag i september) og har vor egen besøgsvirksomhed på gården, hvor vi foruden modtagelse af skoleklasser, udenlandske gæster og firmaer afholder  Åben Gård-arrangementer på udvalgte søndage i sommerferien – se mere på fanen Besøg os

“Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne”.
Vores bedrift har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive nogle af bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal I Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været I stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Copyright 2013 Freerslev Kotel